ул. Климент Охридски 282
2400 Струмица, Р. Македонија

Босилово 145
2431 Босилово, Р. Македонија